Rezultaty projektu

Rezultat projektu 1: Analiza porównawcza przykładów dobrych praktyk z zakresu „zielonych umiejętności”

Analiza porównawcza przedstawiać będzie główne zagadnienia, które będą częściami składowymi aplikacji. Partnerstwo opracowało zestaw efektów uczenia się, dla każdego poziomu gry, związanych ze zrównoważonym środowiskiem i „zielonymi miastami”. Przeprowadzone zostaną badania fokusowe wśród trzech grup docelowych projektu: uczniów szkół podstawowych w wieku 10-12 lat i ich nauczycieli, a także ekspertów z dziedziny studiów środowiskowych oraz ekologicznych praktyk i rozwiązań technologicznych.

Opracowana gra edukacyjna, ma za zadanie podniesienie świadomości uczniów na zmiany klimatyczne, które są wywołane przez działania człowieka i bezpośrednio wpływają na klimat. Powszechne zachowania, takie jak składowanie odpadów na wysypiskach, spalanie paliw kopalnych, rolnictwo i wylesianie należą do czynników, za pomocą których człowiek wpływa negatywnie na środowisko. Zmiana wzorców zachowań jest niezbędna w walce ze zmianami klimatu. Edukacja jest jednym z najważniejszych narzędzi, za pomocą których można przyczynić się do zmiany ludzkich zachowań i w ten sposób podnosić świadomość na temat zielonych rozwiązań, które mogą poprawić nasze codzienne życie.

Opracowany rezulat ma na celu wykorzystanie techniki grywalizacji jako narzędzia edukacyjnego, aby pomóc uczniom w wieku 10-12 lat w zdobyciu wiedzy na temat zielonych rozwiązań oraz o tym, jak decyzja może wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na środowisko. Warunkiem, na którym opierać się będzie ten proces, jest przeprowadzenie przez konsorcjum

badania wybranych tematów.

Rezultatem końcowym będzie opracowanie ram teoretycznych, na których opierać się będzie rozwój świadomości ekologicznej wśród uczniów szkoły podstawowej w wieku 10-12 lat.

Rezultat projektu 2: Projektowanie gry: opracowanie bloków tematycznych, ramy teoretyczne, podejmowanie decyzji, ustalenie zasad gry i systemu punktowania

Po opracowaniu ram teoretycznych, kolejnym krokiem jest opracowanie specyfiki aplikacji dla każdego z dwóch poziomów gry.
Dotyczy to opisu bloków konstrukcyjnych, które będą dostępne dla uczniów na potrzeby gry, a także innych ważnych etapów gry, takich jak opcje/decyzje, które użytkownik będzie musiał podjąć; zasady, system punktów, nagrody (odznaki, trofea), misje i inne elementy grywalizacji, a także teoria, która zostanie wykorzystana jako opis efektów uczenia się.

Rezultat projektu 3: Opracowanie aplikacji

Projekt ma na celu opracowanie aplikacji do gier, dostępnej na komputery stacjonarne/ laptopy i urządzenia mobilne, w której uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość zbudowania własnych „Zielonych Miast”.

Aplikacja ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów w wieku 10-12 lat, poprzez edukację ekologiczną, STEM i grywalizację.