Αποτελέσματα Έργου

Αποτέλεσμα 1: Θεωρητικό Πλαίσιο

To θεωρητικό πλαίσιο θα είναι δομημένο σε κεφάλαια και θα παρουσιάζει το επίπεδο της ανάλυσης, καθώς και τα προβλήματα στα οποία εστιάζει η εφαρμογή. Τα κύρια θέματα έχουν επιλεχθεί από τους εταίρους της κοινοπραξίας μετά από μία προκαταρκτική έρευνα και στο πλαίσιο ομαδικών συζητήσεων.

Για τη δημιουργία μίας εφαρμογής που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και προκλήσεις, εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής αποτελεσμάτων τόσο τα μέλη της κοινοπραξίας, όσο και διάφορες άλλες ομάδες ατόμων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μαθητές ηλικιών 10-12 ετών, εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθητές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, καθώς και ειδικοί σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων.

Μέσα από την πραγματοποίηση ομάδων εστίασης με τις πιο πάνω ομάδες συμμετεχόντων, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στην ελαχιστοποίηση των λαθών κατά τη δημιουργία της εφαρμογής-παιχνιδιού.
Τη βάση για τα πιο πάνω θα αποτελέσει σε αρχικό στάδιο μία δευτερογενής έρευνα, ενώ το τελικό παραδοτέο της πρώτης ενότητας του έργου θα είναι η δημιουργία των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού.

Αποτέλεσμα 2: Σχεδιασμός Παιχνιδιού

Μετά τη δημιουργία του θεωρητικού πλαισίου του παιχνιδιού, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των στοιχείων που θα απαρτίζουν την εφαρμογή Cities Going Green. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα δομικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα στους μαθητές για τους σκοπούς του παιχνιδιού, αλλά και διάφορα άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως το σενάριο του παιχνιδιού, τις διαθέσιμες αποφάσεις/ επιλογές, τους κανόνες, το σύστημα βαθμολόγησης, τα βραβεία (εμβλήματα, τρόπαια), τις αποστολές κ.ά.

Αποτέλεσμα 3: Ανάπτυξη Εφαρμογής

Το τρίτο και τελευταίο αποτέλεσμα του έργου σχετίζεται με την ανάπτυξη του λογισμικού της εφαρμογής, που θα είναι διαθέσιμο σε φορητές συσκευές και Η/Υ.
Η κοινοπραξία του έργου θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των εταίρων-οργανισμών της για να δημιουργήσει μία εφαρμογή υψηλής ποιότητας, η οποία θα είναι εύχρηστη και φιλική προς τον χρήστη, δηλαδή τους μαθητές ηλικιών 10-12.
Η βάση για την ανάπτυξη της εφαρμογής Cities Going Green θα είναι τα αποτελέσματα που θα παραχθούν κατά τις προηγούμενες ενότητες του έργου.