Άλλες Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Συμφωνίας: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000029823

Πρόγραμμα: Erasmus+

Ημερομηνία έναρξης: 01/12/2021

Ημερομηνία Λήξης: 31/01/2024

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2021 – 1ος Γύρος

Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Εκπαίδευσης

This project has been funded with support from the European Commission. The publication [communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.